กำลังโหลดข้อมูล...

บุคลากรทั้งหมด

Cinque Terre

นางนพพร   ปั้นงาม
รองผู้จัดการ รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
(ผู้บริหาร)


 
Cinque Terre

นายนนทพันธ์    ทองจิตติ
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(การเงิน)


Cinque Terre

น.ส.กุลณัฐ    ประดิษฐพุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(การเงิน)


 
Cinque Terre

น.ส.จุฬาพร    พันตา
เจ้าหน้าที่บริหารธุรการ
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางพัชรี    ใจจร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ธุรการ)


Cinque Terre

น.ส.ฐนัชชา    คุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ธุรการ)


 
Cinque Terre

นายบารเมษฐ์    แสนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารประมวลผล ปฏิบัติงานฝ่ายสินเชื่อ
(สินเชื่อ)


Cinque Terre

น.ส.ชมพูนุท    ธรรมนิมิต
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
(สินเชื่อ)


Cinque Terre

น.ส.สุจิตราภรณ์    วันฟั่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(สินเชื่อ)


 
Cinque Terre

ธนพร    ทะวะลัย
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
(ฝ่ายประมวลผล)


Cinque Terre

น.ส.ณัฐพร   ตันปิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
(ฝ่ายประมวลผล)


 
Cinque Terre

นางโยทกา    คณฑา
เจ้าหน้าที่บริหารบัญชี
(บัญชี)


Cinque Terre

น.ส.เมธาวี    พลมา
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี
(บัญชี)


 
Cinque Terre

นายโนชนัส    ม่วงเผือก
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ จนท.สินเชื่อ
(ฝ่ายปฏิบัติงานสาขาแม่สอด)


Cinque Terre

นายสุรศักดิ์    หมูธิ
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี
(ฝ่ายปฏิบัติงานสาขาแม่สอด)


Cinque Terre

น.ส.ดวงกมล    เหมือนจันทึก
เจ้าหน้าการเงิน
(ฝ่ายปฏิบัติงานสาขาแม่สอด)


Cinque Terre

น.ส.นิชานันท์    ไชยคำพันธ์
เจ้าหน้าการเงินและบัญชี
(ฝ่ายปฏิบัติงานสาขาแม่สอด)


 
Cinque Terre

นายนิรัติศัย    แสงลพ
คนขับรถ
(ธุรการ)


Cinque Terre

น.ส.รวิวรรณ    ทิมทอง
แม่บ้าน
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางวรรณวิศา    มหายศ
เจ้าหน้าสมาคม สสค.ตาก
(สมาคมฯ)


Cinque Terre

น.ส.ภิภาดา    ทับประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ
(สมาคมฯ)