กำลังโหลดข้อมูล...

บุคลากรทั้งหมด

Cinque Terre

นางนพพร   ปั้นงาม
รองผู้จัดการ รักษาการ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
(ผู้บริหาร)


Cinque Terre

นางสาวดวงกมล   เหมือนจันทึก
เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานสาขาแม่สอด
(การเงิน)


Cinque Terre

นายโนชนัส   ม่วงเผือก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ จนท.สินเชื่อปฏิบัติงานสำนักงานสาขาแม่สอด
(การเงิน)


Cinque Terre

นายนนทพันธ์   ทองจิตติ
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(การเงิน)


Cinque Terre

นายสุรศักดิ์   หมูธิ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานสาขาแม่สอด
(การเงิน)


Cinque Terre

น.ส.ชมพูนุท    ธรรมนิมิต
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(การเงิน)


Cinque Terre

นางสาวณัฐพร   ตันปิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(สินเชื่อ)


Cinque Terre

นางสาวโยทกา   คณฑา
เจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี
(บัญชี)


Cinque Terre

นางสาวธนพร   ทะวะลัย
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
(ฝ่ายประมวลผล)


Cinque Terre

นายบารเมษฐ์   แสนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานประมวลผล
(ฝ่ายประมวลผล)


Cinque Terre

นางพัชรี   ใจจร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางสาวจุฬาพร   พันตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางสาวฐณัชชา   คุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สส.ชลอ. สฌอณ. สฌอต.1
(ธุรการ)


Cinque Terre

นายนิรัติศัย   แสงลพ
พนักงานขับรถ
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางสาวนันท์มนัส   หล้าป๋า
แม่บ้านปฏิบัติงานสาขาแม่สอด
(ธุรการ)


Cinque Terre

นางวรรณวิศา   มหายศ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สสค.ตาก
(สมาคมฯ)