กำลังโหลดข้อมูล...

ระเบียบและข้อบังคับ

 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเช้าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย (ฉบับที่ 3)
2024-06-24 13:16:46   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การวินิจฉัยการทุจริตการเลือกตั้งของสหกรณ์
2024-06-24 13:16:18   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกพนักงานตามพันธกิจและลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
2024-06-24 13:15:50   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
2024-06-24 13:15:20   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3)
2024-06-24 13:14:50   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สมาชิกพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)
2024-06-24 13:14:06   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
2024-04-24 11:33:01   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินออทรัพย์เพื่อสมคมฌาปนกิจ สสอค สส.ชสอ สฌอน สส.สท สสอน
2024-04-24 11:32:00   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2567
2024-04-24 11:30:42   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินจากนิติบุคคล แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
2024-04-24 11:30:02   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่2) พ.ศ.2567
2024-04-24 11:22:57   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงิน พ.ศ.2567
2024-03-25 09:12:44   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บ รักษาเงินสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 ปี 2566
2023-10-04 13:49:44   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566
2023-09-19 15:29:42   Responsive image
 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 6 พ.ศ. 2566
2023-09-19 15:28:34   Responsive image
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ถือใช้ 2565.pdf
2023-05-19 10:06:30   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อ สฌอต 2563
2023-05-19 09:58:22   Responsive image
 
ระเบียบ การพัสดุ 2563.pdf
2023-05-19 09:57:57   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อ สสอค สสชสอ สฌอน 2563.pdf
2023-05-19 09:57:39   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 2565
2023-05-03 14:20:01   Responsive image
 
ระเบียบ การแก้ไขปัญหาหนี้ 2563
2023-05-03 14:15:22   Responsive image
 
ระเบียบ ผู้แทนสมาชิก 2563
2023-05-03 14:14:15   Responsive image
 
ระเบียบ สมาชิกสมทบ 2563
2023-05-03 14:13:47   Responsive image
 
ระเบียบ หุ้น 2563
2023-05-03 14:13:15   Responsive image
 
ระเบียบ การใช้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส 2563
2023-05-03 14:10:19   Responsive image
 
ระเบียบ การใช้ห้องพักนอน และห้องประชุมของสหกรณ์ 2563
2023-05-03 14:09:49   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ 2563
2023-05-03 14:03:34   Responsive image
 
ระเบียบ การรับฝากเงิน 2563
2023-05-03 14:02:18   Responsive image
 
ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:59:50   Responsive image
 
ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:59:34   Responsive image
 
ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2023-05-03 13:59:03   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565
2023-05-03 13:56:36   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:55:50   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:55:26   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:41:19   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
2023-05-03 13:40:58   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2023-05-03 13:39:45   Responsive image
 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562
2023-05-03 12:55:22   Responsive image
 
กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2564
2023-05-03 12:54:45   Responsive image
 
ระเบียบ ค่าตอบแทนสมาชิกเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
2023-05-03 12:51:15   Responsive image
 
ระเบียบ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 2564
2023-05-03 12:48:44   Responsive image
 
ระเบียบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2564
2023-05-03 12:47:10   Responsive image
 
ระเบียบ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2565
2023-05-03 12:45:14   Responsive image
 
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
2023-05-03 08:53:58   Responsive image
 
ระเบียบ ค่าตอบแทนสมาชิกมาใช้สิทธิในการสรรหา
2023-05-02 15:01:04   Responsive image
 
ระเบียบ สมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
2023-05-02 15:00:11   Responsive image
 
ระเบียบ การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
2023-05-02 14:58:47   Responsive image
 
ระเบียบ การแก้ไขปัญหาหนี้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
2023-05-02 14:56:37   Responsive image
 
ระเบียบ สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
2023-05-02 14:53:23   Responsive image
 
ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565
2023-05-02 14:50:48   Responsive image
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ถือใช้ 2565
2023-04-26 00:02:25   Responsive image
 
ระเบียบ สมาชิกข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2565
2023-04-03 11:05:09   Responsive image
 
ระเบียบ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย
2023-04-03 11:04:47   Responsive image
 
ระเบียบ สมาชิกพันธกิจและลูกจ้างชั่วคราว
2023-04-03 11:03:42   Responsive image
 
ระเบียบ การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565
2023-04-03 11:03:04   Responsive image
 
ระเบียบ ทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2566
2023-04-03 11:02:37   Responsive image
 
ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2566
2023-04-03 11:01:54   Responsive image