กำลังโหลดข้อมูล...

คณะกรรมการสหกรณ์

Cinque Terre

นายวีระพล    จันทบุตร
ประธานกรรมการ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายสมบูรณ์   มนติ๊บ
รองประธานกรรมการ คนที่1
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายสมนึก   ศิริมา
รองประธานกรรมการ คนที่2
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายเชฎฐ    ธรรมนิมิต
เหรัญญิก
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายรุ่งโรจน์   ขะมันจา
กรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายฉัตรชัย    งาเนียม
คณะกรรมการหน่วยที่ 1
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายจิระโรจน์    จอกทอง
คณะกรรมการหน่วยที่ 6
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายณัฐิวุฒิ   โชติมนต์
คณะกรรมการหน่วยที่ 8
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายอนุศักดิ์    เครืออยู่
คณะกรรมการฯ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายพิชัย    ภู่คง
คณะกรรมการฯ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายสมพงษ์   ฟั่นสาย
กรรมการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายสิทธิพล   แก่นเมือง
กรรมการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายวิจิตร   แก้วเล่อ
กรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายศักดิ์ดนัย   พฤกษ์เจริญ
กรรมการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายอรรถพร   คำธร
กรรมการ
(คณะกรรมการเงินกู้)