กำลังโหลดข้อมูล...

คณะกรรมการสหกรณ์

Cinque Terre

นายประหยัด   อุสาห์รัมย์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายมนัส   คำตา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายอดิศร   บุญปาล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายศักดิ์ดนัย   พฤกษ์เจริญ
เหรัญญิก
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายรุ่งโรจน์   ขะมันจา
กรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายอนุศักดิ์    เครืออยู่
ประคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายพิชัย    ภู่คง
คณะกรรมการฯ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายวิจิตร   แก้วเล่อ
ประธานกรรมการเงินกู้
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายจิระโรจน์    จอกทอง
คณะกรรมการฯ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายณัฐิวุฒิ   โชติมนต์
คณะกรรมการเงินกู้
(คณะกรรมการเงินกู้)