กำลังโหลดข้อมูล...

คณะกรรมการสหกรณ์

Cinque Terre

นายประหยัด   อุสาห์รัมย์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายมนัส   คำตา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายอดิศร    บุญปาล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายศักดิ์ดนัย    พฤกษ์เจริญ
เหรัญญิก
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายรุ่งโรจน์    ขะมันจา
เลขานุการ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายวิจิตร    แก้วเล่อ
ประธานกรรมการเงินกู้
(คณะกรรมการเงินกู้)