กำลังโหลดข้อมูล...

คณะกรรมการสหกรณ์

Cinque Terre

นายประหยัด   อุสาห์รัมย์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายมนัส   คำตา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายอดิศร    บุญปาล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายศักดิ์ดนัย    พฤกษ์เจริญ
เหรัญญิก
(คณะกรรมการอำนวยการ)


Cinque Terre

นายรุ่งโรจน์    ขะมันจา
เลขานุการ
(คณะกรรมการอำนวยการ)


 
Cinque Terre

นายวิจิตร    แก้วเล่อ
ประธานกรรมการเงินกู้
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายจิระโรจน์   จอกทอง
กรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายพิชัย   ภู่คง
กรรมการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายณัฐวุฒิ   โชติมนต์
กรรมการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


Cinque Terre

นายสมบูรณ์   มนติ๊บ
กรรมการ
(คณะกรรมการเงินกู้)


 
Cinque Terre

นายอนุศักดิ์   เครืออยู่
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายสมศักดิ์   สุวรรณปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


 
Cinque Terre

นางตรีรัตน์   เชียงทอง
กรรมการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายสุทัศน์   ครองเกษร
กรรมการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)


Cinque Terre

นายมณี   พัดขำ
กรรมการ
(คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)