กำลังโหลดข้อมูล...

ประวัติสหกรณ์

วันที่สร้าง    2022-09-28 14:43:29 ผู้สร้าง pisit จำนวนผู้ชม 228
 
 
 
 
 

หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles

หลักการที่1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง(Voluntary and Open Membership)

หลักการที่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย(Democratic Member Control)

หลักการที่3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก(Member Economic Participation)

หลักการที่4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ(Autonomy and Independence)

หลักการที่5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ(Education, Training and Information)

หลักการที่6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์(Cooperation among Cooperatives)

หลักการที่7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน(Concern for Community)