กำลังโหลดข้อมูล...

ประกาศทั้งหมด

 
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
 
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64
 
ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ พิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำหลักประกันเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2567
 
ประกาศ งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่1 อ.เมืองตาก1 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64
 
ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
 
ประกาศ กำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศเงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ฉบับ 2
 
ประกาศ ชะลอการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2566
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน (สาขาแม่สอด) ครั้งที่2
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเฉลี่ย
 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านรายวัน
 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การใช้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก (ฉบับที่2)
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2566
 
ประกาศ งดการคำนวณดอกเบี้ยทุกประเภทให้กับสมาชิกกรณีเสียชีวิต
 
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63
 
ประกาศ การกำหนดวงเงินรับฝากทุก ประเภท 2565 (30/11/2565)