1.พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562
 
2.ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ. 2553
 
3.ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
3.1 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (ที่ยกเลิกการถือใช)้