พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562
 
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ. 2553
 
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
- ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (ที่ยกเลิกการถือใช)้
 
กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
 
การแก้ไขระเบียบเพิ่มเติม
 
38.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565
 
37.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565
 
36.ระเบียบ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 
35.ระเบียบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
 
34.ระเบียบ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564
 
33.ระเบียบ ค่าตอบแทนสมาชิกเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 
32.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564
 
31.ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 
30.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564
 
29.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 
28.ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ แก้ไขเพิ่มเติม์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
 
27.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
 
26.ระเบียบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
25.ระเบียบ การให้กู้ยืมเงินเพื่อเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการเอื้ออาทรแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
24.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
23.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
22.ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 
21.ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2563
 
20.ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ.2563
 
19.ระเบียบ ว่าด้วย การพัศดุ พ.ศ.2563
 
18.ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
 
17.ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และคู่สมรสของสมาชิก พ.ศ.2563
 
16.ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา กีฬา และพิธีบูชาบูรพาจารย์เนื่องในวันครู พ.ศ.2563
 
15.ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องพักนอน และห้องประชุมของสหกรณ์ พ.ศ.2563
 
14.ระเบียบ ว่าด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้ พ.ศ.2563
 
13.ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2563
 
12.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563
 
11.ระเบียบ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563
 
10.ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2563
 
9.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 
8.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2563
 
7.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2563
 
6.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ.2563
 
5.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) พ.ศ.2563
 
4.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ.2563
 
3.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2563
 
2.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกพนักงานราชการ พ.ศ.2563
 
1.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานพันธกิจ พ.ศ.2563
 
 
 
การแก้ไขระเบียบเพิ่มเติม(ยกเลิก)
 
10.ระเบียบ การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564
 
9.ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 
8.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
 
7.ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 
6.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
5.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 
4.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 
3.ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 
2.ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 
1.ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ห้องพักนอนและห้องประชุมของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562