1.พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562
 
2.ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด พ.ศ. 2553
 
3.ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
3.1 ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (ที่ยกเลิกการถือใช)้
 
 
 
 
 
การแก้ไขระเบียบเพิ่มเติม
 
1.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ว่าด้วย การใช้ห้องพักนอนและห้องประชุมของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
2.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ว่าด้วย หุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562