สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร.055-511061 , 055-541554 แฟกซ์ 055-508609 / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด่) โทร.055-030215 , 086-4492043 แฟกซ์ 055-030214 e-mail : saving_maesod@hotmail.com , taktcoop1@hotmail.com
 
 

 

 

 

 
 
195.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
194.ประกาศ การระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส
193.ประกาศ งดใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
192.ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปีการเงิน 2566
191.ประกาศ ขายซากพัสดุุและครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
190.ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ คู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง
189.ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ สมาชิก
188.ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้สมัครงาน
187.ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
186.ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา
185.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนทำความสะอาดและบริการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
184.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
183.ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปีการเงิน 2566
182.ประกาศ จัดทำหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
181.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปีการเงิน 2566
180.ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีเอกชน ปี2566
179.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2566
178.ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปีการเงิน 2566
177.ประกาศ เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 30
176.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
175.ประกาศ การรับสมัครสมาชิกข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
174.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2565
173.ประกาศ การรับสมัครสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย
172.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันเงินกู้ประเภทพิเศษ ประกันชีวิตประจำปี 2565
171.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
170.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ทำความสะอาดและบริการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
169.ประกาศ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
168.ประกาศ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
167.ประกาศ แจ้งการเปิดให้บริการสมาชิก
166.ประกาศ ยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
165.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ 2565 (ฉบับที่ 2)
164.ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
163.ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
162.ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ (ช่วงที่ 1)
161.ประกาศ ปิดทำการสำนักงานใหญ่ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
160.ใบสมัคร ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2565
159.ประกาศ เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่หน่วยงาน
158.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 2565
157.ประกาศ กู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2565
156.ประกาศ การรับฝากเงินออมทรัพย์
155.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อประกันชีวิตสมาชิกผู้กู้เงินกู้ประเภทสามัญและสามัญโครงการพิเศษ
154.ประกาศ กรณีสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ของวงเงินกู้
153.ประกาศ ยกเลิกประกาศ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
152.แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างจังหวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
151.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2565
150.ประกาศ การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565
149.ประกาศ วันหยุดประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
148.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 5
147.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปีการเงิน 2565
146.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62
145.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
144.ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
143.ประกาศ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2565
142.ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
141.ประกาศ กระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
140.ประกาศ การนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
139.กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564
138.ประกาศ เลื่อนกำหนดวันลงคะแนนสรรหาณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
137.ประกาศ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
136.ประกาศ งดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
135.ประกาศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล
134.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันเงินกู้ประเภทสามัญประกันชีวิต
133.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
132.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
131.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
130.ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2565
129.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากสหกรณ์
128.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
127.ประกาศ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
126.ประกาศ เลื่อนกำหนดวันลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
125.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน ประจำสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาแม่สอด
124.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
123.ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สำนักงานสาขาแม่สอด
122.ประกาศ ช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์
121.ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
120.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
119.ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
118.ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 4
117.ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด) ครั้งที่ 2
116.ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
115.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2564
114.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันเงินกู้ประเภทพิเศษ ประกันชีวิตประจำปี 2564
113.ประกาศ การกำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภท
112.ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด)
111.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที ่
110.ประกาศ ขยายระยะเวลายื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
109.ประกาศ นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
108.ประกาศ การจ่ายเงินสมนาคุณและเงินช่วยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
107.หนังสือ ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2564
106.ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19)
105.ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
104.ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุุมตามโครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2564
103.การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564
102.ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาการศึกษา เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2564
101.ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2564
100.วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ให้สมาชิกที่เกษียณอายุ
99.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
98.ประกาศ วันหยุดประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
97.ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 3
96.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
95.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
94.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2564
93.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2564
92.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปีการเงิน 2564
91.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564
90.ประกาศ งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
89.ประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีการเงิน 2564
88.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น
87.ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปีการเงิน 2564
86.ประกาศ การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2564
85.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์
84.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
83.รายชื่อสมาชิกที่มีบุตรได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2563 รอบที่ 1
82.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
81.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
80.ประกาศ การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
79.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 2
78.ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ (วันที่ 21 สิงหาคม 2563)
77.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
76.ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
75.ประกาศ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
74.หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ **หมายเหตุ ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้านลงในเอกสารแผ่านเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
73.หนังสือ ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
72.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 และ หนังสือขอส่งค่าหุ้น 100 บาท,หนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น
71.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
70.แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างจังหวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 (สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
69.แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างจังหวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 (สำหรับสมาชิก)
68.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
67.ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2563
66.ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19)
65.การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2563
64.ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
63.การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
62.ประกาศ วันหยุดประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
61.ไฟล์นำเสนอ โครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2563
-ไฟล์ที่ 1
-ไฟล์ที่ 2
60.ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อไนไขการให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สก.)
59.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2563
58.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก สหกรณ์
57.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการเงิน 2563
56.ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2563
55.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปีการเงิน 2563
54.ประกาศ การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2563
53.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 (2)
52.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 (1)
51.ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
50.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
49.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63 ฉบับที่ 2
48.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63
47.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 63
46.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
45.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปีการเงิน 2563
44.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ปี 2563
43.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562
42.ประกาศ โครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิกปี 62
41.ประกาศ เรียกสอบราคาเครื่องพิมพ์
40.ประกาศ การรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ
39.ประกาศ ระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส
38.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - บำนาญ
37.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - หน่วยงาน
36.ประกาศ กำหนดการวันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
35.ประกาศ โครงการพัฒนาการศึกษาปี 62
34.คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
33.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกปี 2562
32.ประกาศ เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
31.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ปี 2562
30.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยประสานงานกับสมาชิกให้สหกรณ์ ปี 2562
29.ประกาศวันหยูดประจำปี 2562
28.ประกาศรับสมัครผู้เเทนสมาชิกปี 2562
27.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2562
26.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 62 ขึ้นเว็บสหกรณ์
25.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 62 ขี้นเว็บสหกรณ์
24.ประกาศงดให้บริการ ATM ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561
23.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ
22.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ ฉบับที่ 2
21.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่สอด 1 )
20.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่ระมาด )
19.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
18.ประกาศการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ปี 2562
- ดาวโหลดน์ ใบสมัครกรรมการชุดที่59 ปี 2562 (คลิ๊กที่นี่)
17.ประกาศการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแก่หน่วยงานทาง การศึกษา(21/06/61)
16.ประกาศขายทมี่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร(13/06/61)
15.ประกาศสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2561(1/06/61)
14.ประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561
13.ประกาศทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร(2/05/61)
12.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(เพิ่มเติม)(21/03/61)
11.ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก(12/03/61)
10.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(5/03/61)
9.ประกาศยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ(20/02/61)
8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด(16/02/61)
7.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสุข(23/01/61)
6.การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561(23/01/61)
5.ประกาศงดการซื้อหุ้นพิเศษระหว่างเดือน(23/01/61)
4.รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์(23/01/61)
3.การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (23/01/61)
2.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 (31/01/61)
1.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ (19/01/61)
   
1.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  
2.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
3.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
4.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  
5.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
6.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
7.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565  
8.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
9.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  
10.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  
11.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
12.รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
   
 
  อ่านจดหมายข่าว กันยายน 2565
  อ่านจดหมายข่าว สิงหาคม 2565
  อ่านจดหมายข่าว กรกฎาคม 2565
  อ่านจดหมายข่าว มิถุนายน 2565
  อ่านจดหมายข่าว พฤษภาคม 2565
  อ่านจดหมายข่าว เมษายน 2565
  อ่านจดหมายข่าว มีนาคม 2565
  อ่านจดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 2565
  อ่านจดหมายข่าว มกราคม 2565
  อ่านจดหมายข่าว ธันวาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว พฤศจิกายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว ตุลาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว กันยายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว สิงหาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว กรกฏาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว มิถุนายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว พฤษภาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว เมษายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว มีนาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 2564
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กันยายน 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 63
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 63
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 63
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563
  อ่านจดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กันยายน 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2561
อ่านวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
   

 

 

 

   
 

 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ << สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาก(7/5/2561) - เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ ส1 (สส.ชสอ.)  
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ส3 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด ย1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวน ป1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก ล1 (สส.ชสอ.)  
- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือ สสอค.24  
- แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดสมาชิก สสอค.31  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ สสอค.4  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ สสอค.1  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอค.27  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค.22  
- หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสอค.28  
- ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ สสอค.  
- ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สส.ชสอ.  
- ประกาศ สสอค. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก  
- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด รับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 75 ปี)
   

 

 

จำนวนผู้เข้าชม