สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร.055-511061 , 055-541554 แฟกซ์ 055-508609 / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด่) โทร.055-030215 , 086-4492043 แฟกซ์ 055-030214 e-mail : saving_maesod@hotmail.com , taktcoop1@hotmail.com
 
 

 

 
1.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ (19/01/61)
2.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 (31/01/61)
3.การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (23/01/61)
4.รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์(23/01/61)  
5.ประกาศงดการซื้อหุ้นพิเศษระหว่างเดือน(23/01/61)  
6.การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561(23/01/61)  
7.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสุข(23/01/61)  
8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด(16/02/61)
9.ประกาศยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ(20/02/61)  
10.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(5/03/61)
11.ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก(12/03/61)  
12.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(เพิ่มเติม)(21/03/61)
13.ประกาศทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร(2/05/61)
14.ประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561  
15.ประกาศสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2561(1/06/61)  
16.ประกาศขายทมี่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร(13/06/61)  
17.ประกาศการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแก่หน่วยงานทาง การศึกษา(21/06/61)
18.ประกาศการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ปี 2562
- ดาวโหลดน์ ใบสมัครกรรมการชุดที่59 ปี 2562 (คลิ๊กที่นี่)  
19.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
20.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่ระมาด )
21.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่สอด 1 )
22.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ ฉบับที่ 2  
23.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ  
24.ประกาศงดให้บริการ ATM ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561  
25.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 62 ขี้นเว็บสหกรณ์  
26.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 62 ขึ้นเว็บสหกรณ์  
27.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2562  
28.ประกาศรับสมัครผู้เเทนสมาชิกปี 2562  
29.ประกาศวันหยูดประจำปี 2562  
30.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยประสานงานกับสมาชิกให้สหกรณ์ ปี 2562
31.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ปี 2562  
32.ประกาศ เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
33.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกปี 2562  
34.คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  
35.ประกาศ โครงการพัฒนาการศึกษาปี 62  
36.ประกาศ กำหนดการวันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด  
37.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - หน่วยงาน
38.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - บำนาญ
39.ประกาศ ระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส
40.ประกาศ การรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ  
41.ประกาศ เรียกสอบราคาเครื่องพิมพ์  
42.ประกาศ โครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิกปี 62  
43.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562  
44.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ปี 2563
45.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปีการเงิน 2563
46.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
47.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 63  
48.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63  
49.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63 ฉบับที่ 2  
50.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
51.ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
52.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 (1)  
53.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 (2)  
54.ประกาศ การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2563
55.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปีการเงิน 2563
56.ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2563
57.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการเงิน 2563
58.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก สหกรณ์  
59.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2563
60.ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อไนไขการให้กู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการครบรอบ 60 ปี (สก.)  
61.ไฟล์นำเสนอ โครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2563  
-ไฟล์ที่ 1  
-ไฟล์ที่ 2  
62.ประกาศ วันหยุดประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด  
63.การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
64.ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด  
65.การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2563
66.ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19)
67.ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2563
68.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)  
69.แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างจังหวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 (สำหรับสมาชิก)
70.แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างจังหวัดในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 (สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
71.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
72.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 และ หนังสือขอส่งค่าหุ้น 100 บาท,หนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น
73.หนังสือ ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
74.หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ **หมายเหตุ ให้พิมพ์เอกสารทั้ง 2 ด้านลงในเอกสารแผ่านเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
75.ประกาศ การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
76.ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
77.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
78.ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ (วันที่ 21 สิงหาคม 2563)
79.ประกาศ มาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 2
80.ประกาศ การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
81.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
82.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
83.รายชื่อสมาชิกที่มีบุตรได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2563 รอบที่ 1
84.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปีการเงิน 2564
85.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์
86.ประกาศ การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2564
87.ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปีการเงิน 2564
88.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น
89.ประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีการเงิน 2564
90.ประกาศ งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
91.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564
92.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปีการเงิน 2564
93.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2564
94.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2564
95.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
96.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
97.ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 3
98.ประกาศ วันหยุดประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
99.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
100.วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ให้สมาชิกที่เกษียณอายุ
101.ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2564
102.ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาการศึกษา เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2564
103.การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2564
104.ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุุมตามโครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2564
105.ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
106.ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19)
107.หนังสือ ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการเงิน 2564
108.ประกาศ การจ่ายเงินสมนาคุณและเงินช่วยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
109.ประกาศ นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
110.ประกาศ ขยายระยะเวลายื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
111.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที ่
112.ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด)
113.ประกาศ การกำหนดวงเงินรับฝากทุกประเภท
114.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันเงินกู้ประเภทพิเศษ ประกันชีวิตประจำปี 2564
115.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2564
116.ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
117.ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด) ครั้งที่ 2
118.ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19 ช่วง 4
119.ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
120.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
121.ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
122.ประกาศ ช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์
123.ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สำนักงานสาขาแม่สอด
124.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
125.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน ประจำสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาแม่สอด
126.ประกาศ เลื่อนกำหนดวันลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปีการเงิน 2565
127.ประกาศ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
128.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
129.ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากสหกรณ์
130.ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2565
131.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
132.ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
133.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
134.ประกาศ การพิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำประกันเงินกู้ประเภทสามัญประกันชีวิต
135.ประกาศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล
136.ประกาศ งดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
137.ประกาศ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
 
1.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563  
2.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
3.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
4.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  
5.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
6.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
7.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  
8.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
9.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
10.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
11.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
12.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
   
 
  อ่านจดหมายข่าว กันยายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว สิงหาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว กรกฏาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว มิถุนายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว พฤษภาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว เมษายน 2564
  อ่านจดหมายข่าว มีนาคม 2564
  อ่านจดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 2564
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กันยายน 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 63
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 63
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 63
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563
  อ่านจดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กันยายน 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2561
อ่านวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
   

 

 

 

   
 

 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ << สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาก(7/5/2561) - เรื่อง รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ ส1 (สส.ชสอ.)  
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ส3 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด ย1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวน ป1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก ล1 (สส.ชสอ.)  
- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือ สสอค.24  
- แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดสมาชิก สสอค.31  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ สสอค.4  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ สสอค.1  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอค.27  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค.22  
- หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสอค.28  
- ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ สสอค.  
- ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สส.ชสอ.  
- ประกาศ สสอค. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก  
- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด รับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 75 ปี)
   

 

 

จำนวนผู้เข้าชม